‘Holwerd aan Zee’ mooi plan, maar haalbaar?

 • Bericht auteur:
 • Berichtcategorie:politiek

holwerdaanzee

Het is een prachtig plan, dat moet gezegd, om het dorp Holwerd weer te verbinden met de Waddenzee. Maar of dit miljoenenproject financieel haalbaar is voor de gemeente Dongeradeel, is zeer de vraag.

Dongeradeel kampt, volgens de laatste ramingen, in 2017 immers met een begrotingstekort van 3,6 miljoen. Om dit gat te dichten moet wederom fors bezuinigd worden. De sociale voorzieningen komen daarmee weer in gevaar. Kunnen het zwembad en de muziekschool straks nog wel open blijven?

Ondertussen dient het ene na het andere mooie, maar peperdure plan zich aan. Het bevaardbaar maken van de Súd Ie, een rondje Lauwersmeer en nu Holwerd aan Zee. Allemaal projecten die, naast subsidie, ook een forse gemeentelijke bijdrage vragen. De gemeentelijke bijdrage van 150.000 euro voor een rondje Lauwersmeer kon onlangs al niet opgebracht worden. Het Súd Ie-project zou onze fractie het liefst ook zo snel mogelijk stopzetten om te voorkomen dat er bezuinigd moet worden op de sociale voorzieningen. Liever de burger dan de bootjes, zo schreven wij onlangs.

En nu dus Holwerd aan Zee. De kosten zijn nog onduidelijk, maar het zullen vele miljoenen zijn, zo vertelden de initiatiefnemers afgelopen donderdag tijdens hun presentatie in de gemeenteraad. Dongeradeel moet niet alleen financieel bijdragen aan Holwerd aan Zee, maar ook als projectleider optreden. Wij zijn bang dat dit, met de huidige bezuinigingen van dit kabinet, niet haalbaar zal zijn. De provincie en het Wetterskip zijn echter erg enthousiast, zo vertelden de initiatiefnemers, omdat zij ook de toeristische waarde ervan zien en de mogelijkheden voor een betere waterhuishouding. Dus misschien kan Dongeradeel zelf de portemonnee gesloten houden. Kortom, wordt vervolgd.

Binnenkort wordt een nader uitgewerkt voorstel aan de raad aangeboden.

holwerdaanzee_schets_w623

Dit bericht heeft 2 reacties.

 1. maaike willemsen

  Een prachtig plan.
  Maar…. hoe komt het met de biovergsiter, zullen de toeristen dat kunnen waarderen.

 2. chris Rijff

  STICHTING HOLWERD AAN ZEE EN DOKKUMER LOKAALTJE WILLEN KRIMP IN NOORDOOST FRIESLAND BESTRIJDEN

  Dit is een van de belangrijkste motieven achter de initiatieven ‘Holwerd aan Zee’ en het spoorfietsbedrijf van de stichting NFLS. Bestuurlijk, politiek maar ook ambtelijk wordt geen ondersteuning geboden, bang als men is verantwoording te nemen over een problematiek waarvan men de inhoud en de effecten onvoldoende beheerst.
  Als de plannen over de krimpproblematiek één ding gemeen hebben, dan is het wel dat ze verdwenen in een politieke of bestuurlijke bureaula en er niets mee werd gedaan.” aldus Marco Verbeek, bestuurslid van de Stichting Holwerd aan Zee.

  Hetzelfde geldt ook voor de zelf bekostigde plannen van de stichting NFLS om de voormalige spoorlijn van het Dokkumer Lokaaltje nieuw leven in te blazen als marketinginstrument voor de regio. Op het maanden geleden bij de overheden aangedragen Masterplan is nog nooit een inhoudelijke reactie gekomen, anders dan een niet ophoudende mantra over het gebrek aan geld. NUON-fonds, waddenfonds of andere bronnen

  151 VERSUS 10,6 MILJOEN

  Het grootste probleem voor de realisatie van Holwerd aan Zee zijn vooralsnog de astronomische kosten. De aanlegkosten van het gehele project – inclusief onder meer zes bruggen, een gemaal en een jachthaven – worden geschat op148 miljoen euro. Daar komt dan eerst nog 3 miljoen euro bij voor een haalbaarheidsstudie. Wie moet dat betalen? ,,Alle partijen die hier belang bij hebben”, vindt Jan Zijlstra, ambtenaar bij de gemeente Dongeradeel en bestuurslid van de Stichting Holwerd aan Zee. De gemeente Dongeradeel is echter ook een van de partijen die juist voornoemde rapporten, willens en wetens – wie zal het zeggen? – in de bestuurlijke la hebben gelegd! Ook is er onvoldoende inhoudelijke kennis aanwezig bij de verschillende gemeentebesturen in de regio om een dergelijk omvangrijk plan zelf te kunnen begeleiden. Gemeenten zullen dus ook hier een beroep moeten doen op tal van kostbare externe adviesbureaus. Hier zit al een verschil met de NFLS die tot nu toe deze kosten zelf heeft gedragen.

  A: LUCHTKASTEEL OF B: HAALBARE KAART?
  Ook na het symposium van 9 februari vindt ik ‎Holwerd aan Zee‬ een mooi initiatief met dito uitstraling. Hoewel het enthousiaste publiek het plan van onder af lijkt te steunen liet de presentatie juist weer een klassieke top-down benadering zien. Geen echt onverwacht standpunt, gelet op de bestuurlijke belangen.

  De realiteit is echter, zo bleek o.a. uit de presentatie van bureau Rho, dat het plan moeilijk valt te onderbouwen met harde cijfers en antwoorden. Aan de onkosten kant staan het baggeren (zo’n 35 miljoen) en de onteigening van 10-tallen hectares landbouwgrond tegen een gemiddelde prijs van 1,5 maal de grondwaarde. Aan de batenkant staan de (boot)toeristen en maximaal 6.000 bedden. Dit laatste staat gelijk aan ongeveer 413.000 bezoekers per jaar. (Cijfers HaZ). Met name deze twee factoren drukken zwaar op de projectbalans. Om het plan echt goed door te kunnen rekenen moet zoals gezegd eerst nog 3 miljoen onderzoeksbudget op tafel komen. Rijkswaterstaat helpt alvast een handje mee om te bezien of er besparing zijn te behalen op de baggerkosten van de Waddenzee. Waarmee motivatie en belang al weer wat duidelijker lijken te worden. Deze insteek is op zich begrijpelijk maar ben daarin dan transparant.

  148 miljoen + 3 miljoen is veel (belasting)geld. De afschrijvingskosten (amortisering) over een eeuw komen daarmee op ruim 1,5 miljoen per jaar, maar zijn verdedigbaar. Aan baten staat daar ongeveer € 853.000,= tegenover. Een financieringstekort dus van ongeveer € 657.000,= per jaar. Om dit begrotingsgat te dichten moet men besparen op het baggeren en de inkomsten (toeristenbelasting etc.) verhogen door meer instroom van (boot)toeristen. Deze klassieke rekenfout kwam tijdens het symposium dan ook naar boven drijven in de uitleg van bureau Rho; het vissen in dezelfde (bootjes)vijver. Het faciliteren van waterrecreanten, zoals bijvoorbeeld gebeurt met de noordelijke elf stedenvaarroute, het Sud-Ie project, MFC Birdaard of staande mastroutes, brengen namelijk niet de hordes nieuwe passanten waarmee maar al te vaak wordt geschermd. Men neigt dus in dit stadium al tot het naar zich toe te rekenen.

  Ook het effect van de directe werkgelegenheid door ‘Holwerd aan Zee’ is tijdelijk, terwijl de structurele werkgelegenheid in hoge mate afhankelijk is van het succes. En terwijl de nood steeds verder oploopt en noordoost Friesland ‎krimpt‬, blijft het nog zeker 10 jaar schipperen voor Holwerd aan Zee om naar een stabiele en economisch veilige haven te laveren.

  TER VERGELIJKING
  Voor 151 miljoen euro kan het spoorfietstracé van Jelsum – Oostmahorn (42 kilometer) ruim 14 keer worden aangelegd. De economische bijdrage van dit door de stichting ‎NFLS‬ ontwikkelde marketinginstrument en spoorfietsplan kan dit voorjaar al van start tussen Jelsum en Stiens. De winstgevendheid kan daarna verder worden uitgewerkt en oplopen naar meer dan 1 miljoen per jaar. Het project creëert 10-tallen (WMO) banen en brengt de zelfde (projectmatige) verbindingen tot stand als Holwerd aan Zee. Het plan speelt quitte in minder dan 20 jaar tijd en laat een paar honderd lokale ondernemers (en boeren) in de gehele regio op eigen niveau participeren in het project. Daarnaast werkt het Dockumer Lokaeltsje als marketinginstrument voor de heel Noordoost Friesland (inclusief Holwerd aan Zee, het Sud-Ie- en het Eelân-project ) en behoort het tot het sterkste DNA van Friesland. (zie

  Beide plannen kunnen elkaar duurzaam versterken, maar dan zullen er snel andere politieke en bestuurlijke keuzes gemaakt moeten worden. Ik stem (tot nader order) nog voor B, want luchtfietsen kan altijd nog.

  Een bekend verschijnsel in verkiezingstijd!

Reageren is niet mogelijk.