uitgangspunten nieuw collectief

  • Berichtcategorie:politiek

NieuwCollectief Folder nov2005

Hieronder kunt u de uitgangspunten lezen, zoals de stuurgroep van Nieuw Collectief die in oktober 2005 heeft geformuleerd.

Inspiratie uit de bijbel
Nieuw Collectief laat zich in haar politiek handelen inspireren door de bijbel. Het is Christus die ons voorging om een stem te geven aan diegenen die zich minder kunnen manifesteren en die geen stem hebben.

Christelijk = sociaal
Christelijke politiek is in onze ogen vooral sociale politiek. Nieuw Collectief komt dan ook nadrukkelijk op voor mensen die om sociaal-economische redenen uitgesloten zijn van volledige deelname aan de maatschappij.

Iets doen voor een ander, iets laten voor een ander
Nieuw Collectief vraagt mensen solidair met elkaar te zijn, iets over te hebben voor een ander; in sociaal opzicht, maar ook in financiële zin. De sterkste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten. Wij willen de politiek ertoe bewegen dit in haar beleid vorm te geven.

Met elkaar voor elkaar
Wij willen te allen tijde oog hebben voor de mensen om ons heen en daarom willen wij klaar staan voor elkaar, ook in economisch slechtere perioden en zeker in tijden van nood. Want alleen samen kunnen wij er iets van maken op deze wereld. De overheid moet hierin een belangrijke rol spelen, daarin ligt het doel van ons politieke handelen.

Sociale duurzaamheid
Wij zetten ons actief in voor een adequaat hoogwaardig stelsel van sociale voorzieningen en een op de mens toegesneden menswaardige zorg. Niet alleen voor ons nu, maar ook voor onze kinderen later. Dat betekent dat we voorzieningen binnen het huidige sociale, pensioen- en zorgstelsel niet te snel als onbetaalbaar over boord willen gooien. Wij streven bovendien naar een goede balans tussen arbeid (betaald of onbetaald) en zorg.

Met elkaar verantwoordelijk
Het CDA-beginsel ‘gespreide verantwoordelijkheid’ houdt in dat we met elkaar verantwoordelijk zijn en dat er dus geen ‘overdruk’ op de eigen verantwoordelijkheid mag zijn. Dit betekent ook dat, als de overheid taken en verantwoordelijkheden elders neerlegt, deze gepaard moeten gaan met de bijbehorende financiële middelen voor de uitvoering.

Christelijk-sociale traditie
Wij zien onszelf in de christelijk-sociale traditie. Met Nieuw Collectief willen we terug naar de oorspronkelijke invulling van het begrip ‘gespreide verantwoordelijkheid’. Bovendien willen we het thans achtergebleven beginsel ‘solidariteit’ meer accent geven; naast het begrip ‘gerechtigheid’. Wij willen dit uitdragen en vertalen in praktische politiek. Daarbij willen wij knelpunten signaleren, aanhangig maken en positief aan oplossingen meewerken.