Coalitie bij eerste voorjaarsnota stuur al kwijt

  • Berichtcategorie:politiek

raad_623x250

Afgelopen donderdag werd de ‘voorjaarsnota’ behandeld in de raad van Dongeradeel. Tot voor kort werd die ‘perspectiefnota’ genoemd. Door de fracties werd dan gezamenlijk vooruitgekeken naar de begroting van 2016 en er werden voorstellen voor nieuw beleid ingebracht. Met die traditie wordt nu gebroken. De voorjaarsnota is alleen nog bedoeld om “financieel en beleidsmatig bij te sturen in relatie tot het collegeprogramma”. Een feestje van de coalitie dus, waarvoor de oppositie wel is uitgenodigd, maar zij mag alleen langs de kant staan roepen en, bij voorkeur, klappen voor de voorstellen van de coalitie.

Nou, aan dat feestje werkte Dongeradeel Sociaal natuurlijk niet mee. Wij zijn het al vanaf het begin oneens met een groot aantal voorstellen van deze coalitie en, wat ons betreft, is er dan ook heel wat bij te sturen bij deze voorjaarsnota. Want de coalitie is al na één jaar het stuur behoorlijk kwijt. Voor de komende jaren dreigt een enorm financieel tekort en moet er opnieuw 7 ton bezuinigd worden, omdat veel van de bezuinigingsvoorstellen uit de begrotingsraad van 30 oktober 2014 geen doorgang kunnen vinden.

Ondertussen hield wethouder De Graaf zich stil over het voornemen om bij Omrin te blijven. Een besluit dat het college nog geen week na de begrotingsraad, op 4 november 2014, nam en dat de gemeente 5 ton kost aan gederfde inkomsten wegens het niet verkopen van de aandelen. Dongeradeel Sociaal vindt het nog steeds onbegrijpelijk dat de wethouder dat toen niet heeft gemeld.

Daarbij komt dat ook de voorgenomen bezuinigingen op het personeel, oplopend tot een bedrag van € 750.000,-, nog niet door kunnen gaan. Vorig jaar was daarvoor nog geen concreet plan en dreigde het al niet door te kunnen gaan, omdat al het personeel nu ondergebracht is bij de gefuseerde ambtelijke dienst van de gemeentes Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadeel en Kollumerland. Er werd in oktober overigens nog wel een nieuwe bedrijvencontactfunctionaris voor € 80.000,- aangesteld. Dongeradeel Sociaal kreeg toen geen steun om dit tegen te houden.

Door dit alles dreigt in de jaren 2017 t/m 2019 een tekort van 6 tot 8 ton. En daarin zijn nog niet de kosten meegenomen om de gemeentelijke lasten weer op het Fries gemiddelde te krijgen. Een belofte die de coalitie vorig jaar bij aanvang van haar regeerperiode heeft gedaan. De kosten daarvan bedragen maar liefst € 570.000,- en die zouden er dus nog bovenop komen.

Toch weer geld in Súd Ie
Ondertussen steekt de coalitie wel weer miljoenen in de afronding van het Súd Ie-project. Daarmee komt uit, waarvoor Dongeradeel Sociaal steeds gewaarschuwd heeft, namelijk dat we met het besluit om miljoenen in de eerste fase te steken ‘in een fuik zijn gezwommen’ en ook vastzitten aan de miljoenenverslindende vervolgfasen. Wethouder De Graaf gaf dit nu voor het eerst ook onomwonden toe. Ook moet er nog 2 miljoen extra in de Centrale As worden gestoken. Voor het oplossen van de verkeerskundige problemen aan de oostkant van Dokkum. Dit is indertijd niet meegenomen in de totale Dongeradeler bijdrage aan de Centrale As, waarvoor wij jaarlijks al ruim een half miljoen afdragen.

Om dit alles te kunnen bekostigen doet de coalitie een enorme greep uit de algemene reserve. Zelfs om structurele uitgaven te dekken. Iets wat tot voor kort voor onmogelijk werd gehouden. Maar een kat in het financieel nauw maakt rare sprongen.

De overwaarde in de algemene reserve bedraagt op dit moment 2,9 miljoen. Daar wordt door de coalitie nu voor 2,5 miljoen een greep uit gedaan. Door de coalitie wordt zelfs al gedacht aan het opsouperen van de extra buffer van 2 procent (1,4 miljoen) die wij aanhouden in de algemene reserve om tegenvallers in het Sociaal Domein op te vangen. Wat Dongeradeel Sociaal betreft is die buffer nog steeds hard nodig en zij vindt de suggestie van de coalitie financieel dan ook absoluut onverantwoord.

Holwerd aan Zee
Waren wij dan overal op tegen? Nee, wij konden ons wel vinden in de bijdrage aan het project Holwerd aan Zee, maar door alle extra uitgaven en mislukkende bezuinigingen van deze coalitie weten wij zo langzamerhand niet meer waar het geld vandaan moet komen. Alles overwegende konden we dan ook niet anders dan in zijn geheel tegen de voorjaarsnota stemmen.

Wij zien de financiële toekomst van onze gemeente met deze coalitie met grote zorg tegemoet.