Aanvraag nieuw spoeddebat over Roobol

  • Berichtcategorie:politiek

burgerschoolroobol

De fracties van VVD en Dongeradeel Sociaal hebben opnieuw een aanvraag voor een spoeddebat over Roobol ingediend. Dit keer voor de raadsvergadering van donderdag 28 mei aanstaande.

Het spoedeisende karakter van het debat is gelegen in de raadsbreed aangenomen motie over Roobol van 30 april 2015. Daarin wordt de Raad van Toezicht van Roobol het ultimatum gesteld om voor 1 juni 2015 met een voordracht voor een nieuwe Raad van Toezicht te komen. Daarnaast wordt het college in de motie opgeroepen om alle mogelijke middelen aan te wenden om het onderzoeksrapport over Roobol zo spoedig mogelijk openbaar te maken.

Uit de brief van de Raad van Toezicht van Roobol d.d. 7 mei 2015, die de gemeenteraad van Dongeradeel op 21 mei 2015 door de wethouder werd toegezonden, wordt duidelijk dat de deadline van 1 juni 2015 niet gehaald wordt. Bovendien meldt de Raad van Toezicht dat het rapport vertrouwelijk blijft en dat zij alleen de uitkomsten c.q. conclusies openbaar zal maken. Daarmee wordt aan beide punten uit de motie van 30 april jl. niet voldaan en is een ingrijpen bij Roobol, zoals ook genoemd in de motie, aan de orde.

Daar komt nog bij dat wij, als fracties van VVD en Dongeradeel Sociaal, inmiddels kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van de presentatie met de conclusies uit het rapport over Roobol die de gemeenteraden op 10 juni a.s. zullen krijgen. Een delegatie van de ouders van de leerlingen van de Burgerschool heeft die presentatie al op 2 mei 2015 van onderzoeker mevr. Clementine van den Hoek gehad. Uit de Powerpointpresentatie en het verslag dat erbij gemaakt is (zie bijlage), komt naar voren dat niet alleen de opgestapte directeur-bestuurder slecht functioneerde, maar dat ook de Raad van Toezicht van Roobol ernstig gefaald heeft in het uitvoeren van haar toezichthoudende rol en te weinig distantie heeft betracht ten opzichte van de vertrokken directeur-bestuurder.

Een ingrijpen op korte termijn bij Roobol lijkt daarmee zeer noodzakelijk. Ook in het licht van de discutabele wijze waarop de Raad van Toezicht heeft gehandeld sinds het opstappen van mevrouw Galama (o.a. met het reageren via een open brief richting de ouders van de leerlingen van de Burgerschool). Dit handelen getuigt van veel te weinig zelfreflectie en verbeteringszin bij de Raad van Toezicht om er vertrouwen in te kunnen hebben dat zij in staat zal zijn om de gewenste rust binnen Roobol te herstellen.

De fracties van VVD en Dongeradeel Sociaal wensen in 1e termijn van het spoeddebat de volgende vragen aan het college voor te leggen en wensen daarover tevens het debat aan te gaan met de andere fracties in de gemeenteraad.

1. In hoeverre was het college, en in het bijzonder de verantwoordelijk wethouder, op de hoogte van de inhoud van de presentatie met de conclusies uit het rapport over Roobol, voordat wij de Powerpointpresentatie en het verslag bij de aanvraag voor dit spoeddebat toezonden?

2. Wat is de mening van de wethouder over de gepresenteerde conclusies uit het rapport? Deelt de wethouder onze mening dat ook de Raad van Toezicht ernstig gefaald heeft in het uitvoeren van haar toezichthoudende rol en dat ingrijpen bij Roobol nu op zeer korte termijn plaats moet vinden?

3. In hoeverre heeft de wethouder tot dusver uitvoering gegeven aan de motie van 30 april jl.? Wanneer is er overleg geweest met de verantwoordelijk wethouders uit de andere Roobol-gemeentes, te weten Dantumadiel, Kollumerland en Achtkarspelen? En wat is uit dat overleg naar voren gekomen? En wat zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de juridische mogelijkheden om in te grijpen?

4. Wij zien een scenario, waarbij de volledige Raad van Toezicht van Roobol wordt ontslagen en de verantwoordelijk wethouders korte tijd het toezicht en de regie bij Roobol overnemen. Zij gaan daarbij nauw samenwerken met de (waarnemend) directeuren om zo spoedig mogelijk een nieuwe directeur-bestuurder en nieuwe Raad van Toezicht te benoemen. De verantwoordelijk wethouders zien er ook op toe dat de directeuren het strategisch beleid (met o.a. het voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs) opnieuw onder de loep nemen en de communicatielijnen met de medezeggenschapsraden en ouders herstellen. Hoe kijkt de wethouder aan tegen dit scenario?

Lees hier de officiële aanvraag voor het spoeddebat

Lees hier het verslag van de presentatie en de toelichting op het onderzoeksrapport over Roobol. Deze presentatie is op 2 mei 2015 door onderzoekster mevr. Van den Hoek gedaan voor de ouders van de leerlingen van de Burgerschool.