25 jier troud

Hjoed 25 jier lyn binne wy troud. Sneon in geweldich feest hân. Tige tank, allegear! We woenen nei New York en dêr binne we no ek (Hotel New York yn…

contact

Jouke Douwe de Vries K. van Dijkstrjitte 22 9103 NS  DOKKUM (t) 0519-296049