Dongeradeel Sociaal erg kritisch op nieuwe coalitie en wethouder

  • Berichtcategorie:politiek

coalitieakkoord_verscheurd2

“As je sa mei minsken en partijen omgeane en sa min kommunisearje, is it gjin wûnder dat de foarige koalysje fallen is.” Dat zei fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering als reactie op de coalitievorming, de portefeuilleverdeling en de nieuwe wethouder Pieter Braaksma.

De Vries had geen goed woord over voor het proces. “Wy wisten fan te foarren: It wie ABD, it is ABD en it soe ABD wurde. Ek al waard dat by heech en by leech ûntkend doe’t wy begjin novimber 30 minuten mei CDA en FNP prate mochten. Wy krigen dêrnei wat fage mailtsjes en doe waard it stil oant ferline wike.”

“Se woenen it soarchfâldich dwaan, seiden CDA en FNP, en ein novimber woenen se derút wêze. Mar it hat oant heal desimber duorre en blykber hat it swier kealle mei ABD, dat it sa lang duorre hat.” De Vries hekelde vervolgens de ‘achterkeamerkespolityk’ van CDA en FNP in het hele coalitievormingsproces.

Ook maakte hij zich, namens Dongeradeel Sociaal, ernstig zorgen over de nieuwe portefeuilleverdeling, waarbij de nieuwe wethouder Pieter Braaksma de portefeuille van de opgestapte Sicco Boorsma overneemt met sociale zaken (NEF), werkgelegenheid en toerisme. Collega-wethouder Pytsje de Graaf neemt het Sociaal Domein met jeugdzorg en de WMO voor haar rekening.

“Beide wethâlders sitte net goed yn dizze dossiers en se sille harren earst ynwurkje moatte. Wy fine it ûnbegryplik dat de koalysje hjirfoar keazen hat, want tiid om yn te wurkjen is der net. Der moat no aksje ûndernommen wurde, want der is in soad argewaasje yn it Sosjaal Domein, ek lanlik.”

Motie van afkeuring
Tot slot sprak De Vries zijn zorg uit over de representativiteit van Pieter Braaksma als nieuwe wethouder. “Braaksma, jo hawwe in imago fan ‘de gewoane jonge fan de strjitte’ mei in grutte mûle dy’t jo dan ek noch aardich lûd iepen skuorre kinne. En dat imago sit jo tsjin as wethâlder en fertsjintwurdiger fan dizze gemeente.”

“Boppedat hawwe jo je krekt lyn yn dizze ried tige ‘laatdunkend’ útlitten oer kollega-riedslid frou Klinkenberg, troch har geheugen yn twifel te lûken en har te ferlykjen mei in ‘kefferke’. Dat past net by in fraksjefoarsitter, mar al hielendal net by in wethâlder.”

Om die woorden kracht bij te zetten, diende Dongeradeel Sociaal samen met VVD en CU, en met steun van de PvdA, een motie van afkeuring in aan het adres van Braaksma; met daarin de oproep om zich als wethouder representatief, respectvol en tactvol te gedragen.

Onbeschoft
En blijkbaar raakte dit een open zenuw bij de coalitie, want na een schorsing reageerde fractievoorzitter Esther Hanemaaijer van het CDA, namens het de coalitie, uitermate emotioneel op de ingediende motie. Zij noemde die ‘teleurstellend’ en zelfs ‘onbeschoft’. Zij vond dat de oppositie ‘zijn eigen waarheid’ crëeerde en voelde zich vervolgens ‘niet geroepen om te reageren’ op de vele vragen en opmerkingen van de oppositie.

“Dat is pas onbeschoft!” aldus Dongeradeel Sociaal. Het is de dood in de pot voor de democratie in Dongeradeel, als je zo weinig respect hebt voor de oppositie dat je niet eens wilt reageren op wat zij gevraagd en gezegd heeft. Bovendien veegde de coalitie de motie van afkeuring achteloos van tafel, waarmee zij tevens instemt met het weinig representatieve en respectvolle gedrag van Braaksma.

Deze opstelling geeft, wat Dongeradeel Sociaal betreft, aan dat een nieuw machtsblok geboren is. Daarnaast zet het in zeer negatieve zin de toon voor de komende tijd.

En dat is een duidelijke keuze van de coalitie geweest. Want het had ook anders gekund. Wat nu als Pieter Braaksma zijn excuses had aangeboden over zijn neerbuigende opmerkingen aan het adres van mevrouw Klinkenberg? En als hij had aangegeven dat hij zich bewust is van zijn nieuwe rol en zich daarnaar wil gedragen? Dan was zijn start, en die van de nieuwe coalitie, heel anders geweest.

Lees hier de motie van afkeuring

Lees hier het artikel ‘Wethouder Braaksma start met motie afkeuring’ op Wâldnet