Iepening berneopfang De Petteflet Burum

  • Berichtcategorie:politiek

Nei 2 jier wachtsjen troch Corona mocht ik juster it nije gebou fan berneopfang De Petteflet yn Burum iepenje.

En wat moai om dit noch even te fieren, want it âlde kafee hat hjirmei in moaie nije bestimming krigen en it betsjut ek it behâld fan de berneopfang yn Burum. Jeannet Riemersma en har team, nochris fan herte lokwinske!

Foto’s: Sake Beerstra, RTV NOF – Noordoost Friesland