Wethouder lanceert Friese kerstsingle

  • Berichtcategorie:politiek

Ooit een Friestalige kersthit gehoord? Jouke Douwe de Vries uit Dokkum niet. Daarom bracht de wethouder van de gemeente Noardeast-Fryslân er zelf een uit.

Het begon als project voor in de herfstvakantie. „Doe’t ik wat âlde ferskes fan my op Spotify sette, begûn it wer te kribeljen. Ik tocht: ik skriuw wer ris wat nij wurk.”

Het doel werd een Friese kerstsong. „Ik ha wol in bytsje socht, mar ik seach net folle oarspronklike Frysktalige krystferskes.” Als ze er zijn, gaat het om vertalingen. „Of it binne gjin popferskes.”

Thuisstudio

In zijn kleine thuisstudio ging hij aan de slag. „Ik spylje piano, gitaar, ik kin in bytsje drumme en ik wit aardich wat fan kompjûters.” Hij maakt al muziek sinds de jaren 80. „Dus soks kin ik yn in pear wiken wol realisearje. ”

Het resultaat heet Gloria – Dizze Kryst , een verwijzing naar de kerstklassieker Last Christmas van Wham!. „It binne hiele oare akkoarden en it hat in oare setting, mar dat gefoel woe ik ha.”

Zijn collega’s zijn volgens hem enthousiast. Burgemeester Johannes Kramer moedigde hem zelfs aan om een persbericht te sturen. „Dy sei: Sinteklaas is foarby, no kin it. Oars hie ik it in pear dagen letter dien.”

Uitlaatklep

Bekenden hebben hem intussen al gevraagd voor optredens. „Mar dan moatte je in hiel soad repetearje, dus dat doch ik net. Muzyk meitsje is foar my in hobby, in útlitklep, net mear as dat.”

Bovendien is en blijft hij gewoon wethouder. „En dat is in hiele drokke baan. Ik bin der hiel wiis mei dat ik in bytsje tiid fûn ha. Mar dêr moat it wol by bliuwe.”

Bron: Leeuwarder Courant – Melle Veltman