Een Friestalig kerstlied omdat er maar zo weinig zijn

  • Berichtcategorie:politiek

Jouke Douwe de Vries, in het dagelijks leven wethouder in Noardeast-Fryslân, heeft zijn eigen kerstsingle uitgebracht. Hij vond dat er te weinig Friestalige kerstliedjes zijn. 

De Vries schreef het nummer zelf en begeleidde zichzelf op piano en drum. „Ik ha wat mei krystferskes. Ik fyn de sfear sa moai. Fandêr ek de typyske sleigh bells yn it nûmer.” 

Dizze Kryst is eigenlijk een ingeving die hij kreeg toen hij een ander kerstnummer schreef: Christmas Songs All Year Long. Dat staat ook op de ep die hij nu heeft uitgebracht, naast Dizze Kryst in het Fries en in het Engels. ,,Christmas Songs All Year Long is wat maatskippijkritysk”, geeft De Vries aan. Hij zingt dat Kerst heel ver weg lijkt, met de oorlogen in onder meer Oekraïne en Israël. Zolang er geen vrede is, moeten we de kerstboodschap luid en duidelijk blijven uitzenden en dus het hele jaar door kerstliedjes zingen. „Ik wie doe wat oan it pingeljen en krige in idee. Dêr is úteinlik it Fryske nûmer Dizze Kryst útrôle.”

De Vries is niet onbekend met muziek. Al sinds de jaren tachtig schrijft en componeert hij eigen muziek. „Ik ha ek in pear kear meidien oan Liet.” 

Hij heeft een eigen studio – ,,of ek wol: muzykhok” – thuis. Omdat hij het als wethouder druk heeft, is er niet altijd tijd voor muziek. „Muzyk is foar my echt in útlitklep. Gelokkich ha ik foar de krystferskes wat tiid fine kinnen.”

Betekenis

In Dizze Kryst zingt De Vries over iemand die een aantal jaren geleden zijn geliefde verloor rondom Kerst, en dat het verlies in deze tijd van het jaar weer extra hard aankomt. „Eins is it inte op ferhalen fan oaren. It slacht net sasear op mysels, mar mear op minsken dy’t dan bygelyks yn tsjerke sitte en krystferskes hearre en dan harren dierberen betinke.”

In de Engelstalige versie zingt De Vries ‘This Christmas I hope will be the last’. Daarin maakt hij een verwijzing naar Last Christmas van Wham. „Dat is foar my it ultime krystferske. Dat komt miskien ek wol trochdat ik yn de jierren tachtich opgroeid bin mei Last Christmas. Dat gefoel woe ik hjir ynlizze. Der sit in synthesizer mei in jierren tachtich-sfear yn.” 

De Dokkumer vindt het belangrijk om het Fries te promoten. „Mear as de helte fan de ferskes dy’t ik skreaun ha binne Frysktalich. Ik ha ek wurksum west as dosint Frysk. Ik fyn it wichtich om it Frysk te promoaten. En doe’t ik earder in krystnûmer útbrocht, frege Foppe Land van Strawelte my wêrom’t it net yn it Frysk wie. Dus no moast it fansels ek wol in Frysktalich nûmer wêze.”

Bron: Friesch Dagblad – Binnita Poelman