Begroting Noardeast-Fryslân: tot 2026 stabiel, daarna onzeker

  • Berichtcategorie:politiek

DOKKUM – Inwoners van Noardeast-Fryslân zullen het komende jaar niet meer belasting betalen aan de gemeente. Voor velen gaan de lokale heffingen zelfs licht omlaag. Hoewel er onzekerheden zijn vanaf 2026, blijven de ambities van de gemeente Noardeast-Fryslân overeind, zoals blijkt uit de begroting voor 2024. Deze begroting wordt volgende maand behandeld in de raad.

“Voor 2024 en 2025 ziet het er financieel goed uit voor onze gemeente,” zegt wethouder Jouke Douwe de Vries. “Voor 2026 en 2027 is het beeld echter nog zeer onzeker en dreigen we in de rode cijfers te belanden.” Deze onzekerheid is te wijten aan het uitblijven van een kabinetsbesluit over de gemeentefinanciën na 2025. “Gemeenten moeten snel duidelijkheid krijgen,” aldus de Vries, “want op deze manier kunnen wij geen langetermijninvesteringen doen. Ondertussen zien we ook in onze gemeente de tekorten in 2026 en 2027 oplopen, met name als gevolg van de stijgende rente. We blijven dan ook aandringen op duidelijkheid en voldoende geld vanuit het Rijk.”

De kostenstijging doet niets af aan de doelen uit het coalitieakkoord “Ferbûn mei de Mienskip”. Het college blijft zich volop inzetten voor versnelling van de woningbouw in de dorpen en wijken, het verbeteren van de interactie met de mienskip, en het anders organiseren van de zorg. Ook gaat het college aan de slag met de voorstellen van de gemeenteraad die tijdens de raadsvergadering over de kadernota werden gedaan. “Wij investeren bijvoorbeeld in ons subsidieloket om initiatiefnemers beter te kunnen bijstaan bij de aanvraag en mogelijkheden van subsidies. Er komt een fonds voor instanties en verenigingen voor het zichtbaar maken van het Fries of hun streektaal. En er is in 2024 eenmalig geld beschikbaar voor het ontwikkelen van een lesprogramma Lânskipsbiografy.”

De woonlasten blijven in 2024 gelijk of gaan zelfs omlaag. De riool- en afvalstoffenheffingen dalen. De onroerendezaakbelasting (ozb), gekoppeld aan de WOZ-waarde, stijgt gemiddeld wel. Huurders profiteren daarom vooral van lagere belastingen. Zij betalen volgend jaar 4,3 procent minder. De meeste woningeigenaren betalen hetzelfde als dit jaar (gemiddeld ongeveer 0,3 procent minder). Door de verhoogde rente nemen de kosten van de gemeente wel toe. In juli keurde de gemeenteraad de kadernota goed, die de plannen voor de komende jaren en de financiering ervan bevatte. De kadernota vormt daarom de basis voor de begroting. De kadernota gaf een positiever beeld dan de begroting nu laat zien, omdat de rente inmiddels aanzienlijk hoger is. “Door de renteverhoging wordt bijvoorbeeld de bouw van scholen en huisvesting van de ambtelijke organisatie duurder.” De gemeenteraad zal op 9 november 2023 vergaderen over de begroting.

Bron en foto: RTV NOF