Coalitie in Noardeast-Fryslân valt uit elkaar tijdens debat over het azc in Dokkum

  • Berichtcategorie:politiek

Bedrukte gezichten en harde verwijten. Donderdag besloot de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân dat in Dokkum geen ruimte is voor een azc. Daarna stapte S!N uit de coalitie.

„Ik wol hiel dúdlik ha dat wy noait tsjin de festiging fan in azc stimme sille.” Zo begon Gryte Schaafstal van de PvdA haar toespraak.

Toch is dat precies wat ze uiteindelijk deed. Ze stemde in met een motie die de bouw van een azc op een van de drie beoogde locaties onmogelijk maakte.

Harde woorden

Maar eerst vielen er harde woorden. Schaafstal verweet Lysbeth Vellinga van de ChristenUnie „politike ûnbetrouberens” en „manipulaasje” om zaken die achter de schermen zouden zijn gebeurd.

Vellinga ging er niet op in, maar citeerde in plaats daarvan een gedicht, De vluchteling van Joke Forceville-van Rossum, terwijl haar blik zich telkens wendde tot Schaafstal. Die keek minutenlang strak de andere kant uit.

Geertje Schoorstra van het CDA richtte haar pijlen vooral op het intern verdeelde college, gevormd door FNP, S!N en Gemeentebelangen. Ze verweet burgemeester en wethouders schuldig te zijn aan een „komplete wanfertoaning” door het locatieonderzoek op te schorten nog voordat de motie deze avond in stemming was gebracht. „Wy ha hjir te krijen mei in fertrouwenskwestje.”

Andere motieven

Terug naar de meerderheid van FNP, VVD, Gemeentebelangen, BVNL – en nu dus ook PvdA. Die willen dat er een onderzoek komt hoe de gemeente in plaats van een azc meer statushouders kan huisvesten. Maar daar hadden ze allemaal andere motieven voor.

BVNL zei het statushouderonderzoek misschien wel te willen gebruiken als stok om mee te slaan. „Ook naar Den Haag toe, of het überhaupt wel háálbaar is, die taakstelling.”

FNP wilde op haar beurt met de motie duidelijkheid scheppen richting de wijken waar zoveel verzet was. „Der moat dúdlikheid komme: wol, of gjin azc.”

Maar de PvdA wilde die duidelijkheid beslist niet. Mocht uit het onderzoek blijken dat het huisvesten van extra statushouders geen optie is, „dan stiet wat ús oanbelanget de lokaasjekar foar in azc wer op ’e aginda.”

Concrete kaders

Wethouder Jouke Douwe de Vries van S!N ontraadde de motie nogmaals. In tegenstelling tot de opvang van vluchtelingen liggen de kosten voor de huisvesting van statushouders voornamelijk bij de gemeente, die al krap bij kas zit. „En dan komst oan ús foarsjenningen.”

Hij wilde de motie alleen uitvoeren als er concretere kaders kwamen, maar die bleven uit. Na lange schorsingen bleek de breuklijn in de coalitie niet meer te lijmen. S!N stapte eruit.

„Wy ha besocht derút te kommen, mar wy krije gjin antwurden. Ik lis by dizze myn funksje del”, zei De Vries, waarna hij een flinke klap tegen het spreekgestoelte gaf.

„It is in raar ein oan de diskusje”, zei burgemeester Johannes Kramer. „Dit muoit my wol.”

Bron: Leeuwarder Courant