Dongeradeel Sociaal vóór herindeling met Kollumerland en Ferwerderadiel

  • Berichtcategorie:politiek

ijsfonteinnee623x250

herindelingdfk

Dongeradeel Sociaal heeft zich donderdagavond met een duidelijk ‘ja’ vóór een fusie met buurgemeenten Ferwerderadiel en Kollumerland uitgesproken. De procedure wordt nu in werking gesteld om per 1 januari 2019 tot een herindeling te komen.

Wel betreurt Dongeradeel Sociaal het ten zeerste dat de gemeente Dantumadiel niet deelneemt aan de bestuurlijke fusie; vooral omdat al jaren ambtelijk nauw wordt samengewerkt. En ook de voorgenomen ambtelijke fusie, wél met Dantumadiel erbij, staat onder druk, omdat Dantumadiel afgelopen week nog geen besluit wilde nemen over de financiën die met de ambtelijke fusie gepaard gaan.

En dat is niet zo vreemd, omdat Kollumerland, Ferwerderadiel en Dongeradeel een rijksbijdrage krijgen ter hoogte van ca. 10 miljoen om de bestuurlijke fusie c.q. herindeling in goede banen te leiden, terwijl dat niet geldt voor een gemeente, lees: Dantumadiel, die alleen ambtelijk wil fuseren.

De financiële positie van Dantumadiel staat bovendien onder druk nu het zwembad in Zwaagwesteinde, na een bruidsschat van 8 ton, failliet is gegaan en er een dekkingstekort van bijna 9 ton is voor het transferium in Veenwouden. En dan zou daar dus nog een kleine 4 ton bij komen voor de ambtelijke fusie.

Daar komt nog bij dat, als de ambtelijke fusie wel doorgaat, er een bijzondere situatie zal ontstaan, waarbij de gemeentes Kollumerland, Ferwerderadiel en Dongeradeel bestuurlijk én ambtelijk gaan fuseren en Dantumadiel alleen ambtelijk. In hoeverre kan Dantumadiel dan nog haar eigen beleid bepalen?

En mocht Dantumadiel op termijn toch nog bestuurlijk willen fuseren met de andere drie gemeenten, dan kan dat pas na 1 januari 2019, dus nadat de herindeling tussen Kollumerland, Ferwerderadiel en Dongeradeel een feit is. Ook dat werd afgelopen donderdagavond tijdens de raadsvergadering nog eens heel duidelijk gesteld.

Dan terug naar de fusieplannen die nu voorliggen. Dongeradeel Sociaal vroeg daarbij nogmaals om een goed sociaal plan voor personeel van wie de functie na de ambtelijke, dan wel bestuurlijke, fusie zal verdwijnen. Ook vroeg DS naar de verwachte personeelsontwikkelingen voor de komende jaren. Het college antwoordde dat er een baangarantie is voor alle personeelsleden, maar geen functiegarantie en zegde toe de raad op de hoogte te zullen houden van de verdere ontwikkelingen.

Ook zal de raad, op voorspraak van DS, geïnformeerd worden over de verdere digitalisering van de dienstverlening van de gemeente. Want mensen die minder digitaal vaardig zijn, mogen, zo vindt DS, daarvan niet de dupe worden.