Jaarrekening Noardeast-Fryslân 4,9 miljoen positiever dan verwacht

  • Berichtcategorie:politiek

Gemeente Noardeast-Fryslân sluit het jaar 2023 af met een plus van 10,2 miljoen euro. Dat is 4,9 miljoen euro meer dan werd verwacht. Dit komt vooral door eenmalige meevallers. 

Het college wil deze meevallers ten goede laten komen aan de mienskip. Het college stelt voor om met dit geld onder andere kleine mienskipsprojecten te blijven ondersteunen, het dorpen- en wijkenfonds te verhogen en subsidies op het vlak van duurzaamheid te blijven verstrekken. Daarnaast is een deel nodig als reserve om risico’s die de gemeente loopt op te vangen. 

Positieve afsluiting

Wethouder Jouke Douwe de Vries van Financiën noemt het een positieve afsluiting van een jaar waarin veel is gebeurd. “De ûntflechting mei Dantumadiel hat foarich jier in soad ynset fan ús meiwurkers frege. It is in grut komplimint oan harren dat in soad grutte projekten en wurksumheden gewoan trochgean koene. Sa binne we úteinsetten mei tal fan wenningbouprojekten yn ús gemeente en it stypjen fan ferskate inisjativen út de doarpen wei, bygelyks om harren doarpshûs te ferduorsumjen.” vertelt de Vries. “Ek is der starten mei de werûntwikkeling fan it Hurddraverspark yn Dokkum, it finen fan in oplossing foar MFC Burdaard en de oanlis fan ‘e rûnwei Wânswert. En der is in begjin makke mei de nijbouplannen fan skoallen yn Dokkum en Kollum. Koartsein in jier wêryn in soad wurk ferset is en wy mei de gemeenteried en ynwenners in soad berikt hawwe. Moai dus dat we ek yn finansjeel opsicht posityf weromsjen kinne.”


Toch blijft het vooruitzicht onzeker

De kosten voor de jeugdzorg lopen ieder jaar op. En vanaf 2026 gaat er minder geld vanuit het Rijk naar gemeenten, zonder dat er taken verdwijnen. “De ûnwissichheden binne en bliuwe foarearst grut. De nije koalysje yn De Haach hâldt, sa’t it no liket, de miljardekoarting op gemeenten fan 2026 ôf yn stân. Om goeie soarch jaan bliuwe te kinnen en te ynvestearjen yn foarsjenningen foar ynwenners en de leefomjouwing hawwe gemeenten genôch jild nedich. Wy hoopje dan ek dat it nije kabinet dat beseft en nei ús en oare gemeenten harket.”

Donderdagavond 30 mei 2024 vergadert de gemeenteraad over de jaarstukken
Om 19.30 uur wordt de jaarrekening gepresenteerd. Op 20 juni 2024 stelt de gemeenteraad de stukken vast.

Bron: Gemeente Noardeast-Fryslân