Nieuwe AZC-locatie in Dokkum vergt meer onderbouwing: “5 juny gjin beslút”

  • Berichtcategorie:politiek

DOKKUM – De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân kan op dit moment geen gedegen besluit nemen, over op welke locatie in Dokkum een nieuw asielzoekerscentrum moet komen. In het debat van donderdagavond kwam al snel naar voren dat er sprake is van heel veel verwarring. “Wy hawwe fan ‘e jûn histoarje skreaun en net op in positive wize”, vertelt raadslid Lysbeth Vellinga (ChristenUnie) na afloop. Het besluit van 5 juni lijkt te worden uitgesteld. Wel is duidelijk geworden dat ’t Kalkhusplein van de baan is en dat de keuze tussen de Trije Terpen Súd of de Watertorenbuurt nu het gesprek zal zijn.

‘WEROM NEI DE TEKENTAFEL’

De raadsleden vinden het hele proces tot nog toe, op z’n zachtst gezegd, niet zoals het hoort. “Earlik sein fyn ik it hast beskamsum”, aldus Vellinga. “Wy hawwe justerjûn (woensdag red.) as fraksje al sein, dit moat werom nei de tekentafel”, vult Gryte Schaafstal (PvdA) aan. “Der sit op it stuit safolle rûs op ‘e lijn, yn oanrin nei dit debat al, it is echt net helder op it stuit.”

WETHOUDER NIET AANWEZIG BIJ AANWIJZING VOORKEURSLOCATIE

De vragen die leven zijn nog steeds erg breed. Van leefbaarheid, financiën, maar ook zeker hoe het collegebesluit nu tot stand kwam. Wethouder Jouke Douwe de Vries had tijdens de collegevergadering aangegeven middels een notitie, dat hij de Watertorenbuurt niet zag als voorkeurslocatie. “Dat is puer fan myn portefúlje út. Op it mêd fan sosjaal, romtlik en foarsjennings.” De wethouder ziet bij de Trije Terpen meer kansen op het gebied van situering. “Je kinne it dêr selfs sa oanlizze dat minsken net iens troch de wyk hoeche, dêrneist hat oan de oare kant fan ‘e dyk eartiids ek in AZC sitten. Yn de Wettertoerbuert is dat echt oars, de ympakt is der lokaal folle grutter.” Daarnaast was er bij de vergadering toen het college de voorkeurslocatie aanwees, een van de wethouders niet aanwezig.

‘ZET IN OP VESTIGING VAN STATUSHOUDERS’

Jaap Postema (FNP) liet namens zijn partij weten dat zij hoe dan ook tegen een AZC stemmen. “Wy folgje de útkomsten fan it draachflakûndersyk en sille dêrom ek net foar in lokaasje stimme. It kin wat ús oanbelanget ek gewoan op ‘e aginda steanbliuwe 5 juny, mar der is in mearderheid dy’t it fan de aginda ôf hawwe wol. Wy as FNP wolle ús mear ynsette foar de opfang fan statushâlders, sadat wy mear romte krije yn de hjoeddeistige AZC’s.”

‘MAIDENSPEECH’

Tjitske Aline van der Veen (BVNL) deed donderdagavond haar zogenoemde ‘maidenspeech’ in de raadszaal van Noardeast-Fryslân. “Met 60% tegen in het draagvlakonderzoek en het toch doorzetten van de AZC-vestiging is een klap in het gezicht van onze inwoners”, sprak het kersverse raadslid. Daarnaast had van der Veen nog een prangende aan de coalitie: “Hoe is dit nog vol te houden?” Die vraag werd uiteindelijk snel gepareerd door Postema van FNP, hij vertelde dat sinds het draagvlakonderzoek het eventuele AZC in Noardeast een vrije kwestie binnen de coalitie is geworden.

Gemeenteraad-breed leefden er daarnaast veel vragen over het aangedragen idee van Zwanenburg Projecten en ondernemer Kooistra. Burgemeester Kramer gaf aan dat het plan is gedeeld met de raad, omdat hij volledige transparantie wil. De keuze om dat onderaan de beantwoording van schriftelijke vragen te doen, kwam op z’n allerminst lieflijk binnen bij de raadsleden. “Hawwe wy no yniens in nije partij yn ‘e ried?”

‘GEEN FEITEN’

Geertje Schoorstra (CDA) mistte in het hele proces de feiten. “Wêrop nimme wy no aanst in beslút? Ik bin noch hieltyd op syk nei steekhoudende argumenten, nei objektive feiten. Dy binne der nei de miening fan ús fraksje noch hieltyd net. Wat is de kostenraming, hoe is der sjoen nei romtlike ynfolling ensafierder.. At der net sjoen wurdt nei de leefberens en dêrby de sosjale omjouwing, dan strânet de lokaasje aanst al yn de fergunningsferliening.”

‘IT MOAT ERGENS’

De opvang van vluchtelingen staat ook bij de PvdA hoog op de lijst. “Wy moatte der wêze foar minsken dy’t dat nedich hawwe”, vertelde fractievoorzitter Gryte Schaafstal. “It moat ergens komme, mar wêr de lokaasje komme moat is foar ús echt net dúdlik op it stuit.”

VVD: TEGEN KOMST VAN AZC

Digna Ferwerda van de VVD liet weten tegen de komst van een AZC te zijn. “We kunnen niet eens voor onze eigen inwoners de gastheer zijn, die we willen zijn, laat staan voor mensen die op de vlucht zijn”, doelde het raadslid op de oververhitte woningmarkt. Dat het besluit wordt uitgesteld is Ferwerda eveneens voor. “En van ons hoeft het ook niet weer terug op de agenda.”

‘KIJK NAAR KLEINSCHALIGE OPVANGLOCATIES’

Gemeentebelangen Noardeast Fryslân zet zich vanaf het begin al in, om de kleinschalige opvanglocaties op tafel te krijgen. Fractievoorzitter Jannie van Midlum voelt zich alleen weinig serieus genomen. “Hoe kan het dat andere gemeenten wel afspraken over meerdere locaties kunnen maken? Is het in onze gemeente überhaupt wel onderzocht?!” Van Midlum liet daarnaast weten tegen een locatie van 250 vluchtelingen in Dokkum te zijn.

SIN, PVDA, CDA, CU: STEL BESLUIT UIT

De partijen die voor de vestiging van een AZC zijn, willen op 5 juni niet over het voorliggende raadsvoorstel stemmen. Er moet eerst een betere onderbouwing worden aangeleverd door het college van burgemeester en wethouders.

De partijen PvdA, CU, CDA en SIN hebben genoeg zetels in de raad om het besluit de komende vergadering van de lijst te halen. Ook portefeuillehouder Johannes Kramer kan met het verzoek om uitstel wel over weg. “It offisjele beslút kin net earder naam wurde as woansdei 5 juny”, vertelde voorzitter Fedde Breeuwsma. Dat komt, omdat een debat altijd meningsvormend is en er dan geen formele besluiten mogen worden genomen.

BESLUIT VERMOEDELIJK PAS NA ZOMERRECES

Daarmee lijkt er voor het zomerreces nog geen duidelijkheid te komen over de AZC-locatie in Dokkum. “It Kalkhúsplein is yn elk gefal gjin opsje mear, no sille wy oan ‘e slach mei de Wettertoerbuert en de Trije Terpen Súd. Wy hoopje dêr safolle mooglik ynformaasje foar op te garjen”, vertelde de burgemeester na afloop. “It liket der net op dat wy it noch foar de simmer beslúte kinne, mar dat wit ik op it stuit noch net. Zorgvuldigheid gaat nu voor snelheid”, besluit Kramer.

Bron: RTV NOF | Ben de Jager