Famylje Visser 60 jier troud

  • Berichtcategorie:politiek

Ik kaam achterom 😉 lykas alle bekenden dy’t by de famylje Visser út Nes oer de flier komme 😅. Dat soarge foar wat hilariteit, sa’t jim op de foto sjen kinne 😂. Moai dat ik harren, út namme fan de gemeente, lokwinskje mocht mei harren 60-jierrich houlik.

Lês hjir fierder: https://www.rtvnof.nl/jan-en-sijke-visser-uit-nes…/592246/

Foto: Jantsje Wiersma