“Soarchtaken net allinne nei grutte organisaasjes”

  • Berichtcategorie:politiek

zorgboerderijyneskuorre

Dongeradeel Sociaal bracht vrijdag een bezoek aan zorgboerderij Yn ‘e Skuorre in Dokkum. Eigenaar Richard Ludema maakt zich, net als vele andere kleine zorgondernemers, zorgen over de overheveling van zorgtaken van Rijk naar gemeente. Vooral omdat het budget dat meekomt, naar verwachting, een kwart lager is.

“Ik wit noch net hoe’t it komt,” zegt Ludema. Toch zijn de voorbereidingen voor de overheveling van zorgtaken inmiddels in volle gang. “Myn grutte eangst is dat de oanbesteding fan soarch aanst allinne oan grutte organisaasjes gund wurdt. En dat wy aanst gjin wurk mear krije of dat wy underoannimmer wurde fan de grutte organisaasjes tsjin in rottaryf.”

Voor Ludema is het juist een bewuste keuze om kleinschalig te blijven. Hij verzorgt op dit moment de dagbesteding van vier mensen met een verstandelijke beperking. “Omdat ik sa lyts bin en alles sels doch, kin ik harren de persoanlike oandacht en begelieding jaan dy’t se noadich hawwe. Yn in grutte organisaasje soenen se wei wurde yn de massa en dat soe freeslik far harren wêze.”

Zorgboerderij Yn ‘e Skuorre is vooral gericht op de techniek. Zo komt Ludema zelf uit de staalbewerking. Met zijn mensen doet hij verschillende klussen in en om huis, maakt hij atletiekapparaten en verzorgt hij het onderhoud van de buitenspeeltoestellen van CBO Dongeradeel. Ludema biedt hun daarmee een passende en uiterst zinvolle dagbesteding.

“As ik der net mear wêze soe, komme dizze minsken wierskynlik thús te sitten,” zegt Ludema. “By in grutte ynstelling sille se dit net biede kinne. In mem fan in jonge griist it oan dat er aanst thús komt te sitten. Dat soe foar it gesin hiel swier wêze. Se binne no bliid dat er op moandei wer oan it wurk kin.”

Naar verwachting zal het budget dat de gemeente straks krijgt, 25 procent lager liggen dan het Rijk nu uitgeeft aan de diverse zorgtaken. Bij de aanbesteding zal het budget dan ook een belangrijke rol spelen. De gemeente Dongeradeel heeft al laten weten dat zij alleen in zee wil met organisaties die alle vormen van zorg kunnen bieden.

Ludema: “Dêrom hawwe wy mei mear lytse soarchûndernimmers ús krêften bondele yn in koöperaasje. Wy kinne dêrmei alle foarmen fan soarch biede. Fraach is oft wy yn de oanbesteging in earlike kâns krije tsjinoer folle gruttere organisaasjes as Talant. En dat der, njonken it jild, oandacht is foar de ekstra’s dy’t wy as lytse soarchûndernimmers biede.”