Wolkom nij kolleezje

  • Berichtcategorie:politiek

Inmiddels zijn ze alweer een paar maanden actief: ús nije kolleezje. Samen met burgemeester Johannes Kramer zetten wethouders Aant Jelle Soepboer, Jouke Douwe de Vries, Bert Koonstra, Rebecca Slijver en Pieter Braaksma zich de komende vier jaar in voor een mooi, veilig en gezond Noardeast-Fryslân en haar inwoners en ondernemers.

Maar wie zijn deze mensen die zich inzetten voor onze mienskip? Waar komen zij vandaan en wat is hun drijfveer? Aankomende weken delen we een reeks video’s waarin de wethouders zich voorstellen, opgenomen op een voor hen mooie, of dierbare plek in de gemeente.

Hâld ús socials yn ‘e gaten en reitsje sa noch wat better yn ‘e kunde mei ús nije kolleezje.

In bekend gesicht! Jouke Douwe is útein setten mei syn twadde termyn as wethâlder. Dêrfoar wurke er 20 jier yn it ûnderwiis. Jouke Douwe nimt ús mei nei twa plakken yn syn wenplak Dokkum dêr’t er in protte tiid trochbrocht hat en noch altiten faak komt: Dockinga College en Be Quick. Wat syn driuwfear is as wethâlder? “Ferbining mei de mienskip yn brede sin, yn alles wat ik doch: sawol it ûnderwiis, de soarch as it wolwêzen.” 🇳🇱 Een bekend gezicht! Jouke Douwe is begonnen aan zijn tweede termijn als wethouder. Daarvoor werkte hij 20 jaar in het onderwijs. Jouke Douwe neemt ons mee naar twee plekken in zijn woonplaats Dokkum waar hij veel tijd heeft doorgebracht en nog altijd vaak komt: Dockinga College en Be Quick. Wat zijn drijfveer is als wethouder? “Ferbining mei de mienskip yn brede sin, yn alles wat ik doch: sawol it ûnderwiis, de soarch en it wolwêzen.”