Dongeradeel Sociaal komt met initiatiefvoorstel Jeugdparticipatie

  • Berichtcategorie:politiek

jeugdparlementdongeradeel

Jarenlang kende Dongeradeel achtereenvolgens een jeugdadviesraad, een jeugdraad en een jeugdparlement. Maar geplaagd door de bezuinigingen op het jongerenwerk is het Jeugdparlement Dongeradeel al drie jaar niet meer actief. Door de bezuinigingen en de nieuwe ‘gekantelde’ werkwijze van Stichting Welzijn Het Bolwerk is Zero Jongerenwerk vanaf 1 januari 2015 zelfs helemaal gestopt met het organiseren van activiteiten voor jongeren. Ondertussen komen de eerste klachten over jongeren die overlast veroorzaken, omdat ze een eigen plekje zoeken, binnen bij de gemeente.

In de begrotingsraad op 30 oktober jl. kwam Dongeradeel Sociaal daarom met een amendement (zie bijlage) om € 50.000,- vrij te maken voor een breed project voor jeugdparticipatie in onze gemeente. Dekking daarvoor werd gevonden in het WMO-budget ondersteunende diensten, waarin jaarlijks een bedrag van € 135.000,- resteert. Dongeradeel Sociaal trok het amendement destijds in, toen duidelijk werd dat de overige raadsfracties eerst een nadere uitwerking van de plannen wilden zien. In dit initiatiefvoorstel komt Dongeradeel Sociaal met die uitwerking.

Wat willen wij?

In de eerste plaats willen wij het jeugdparlement nieuw leven inblazen. Maar wij realiseren ons ook dat een jeugdparlement, dat adviseert over beleidsvoornemens en beleidsnotities, in de praktijk slechts voor een beperkte groep jongeren interessant is. Daarom willen wij het breder trekken om zo meer jongeren te bereiken. Wij gaan voor jeugdparticipatie in brede zin door, naast het jeugdparlement, meerdere activiteiten voor jongeren te organiseren. Daardoor worden meer jongeren betrokken bij de ontwikkeling van gemeentelijk jeugdbeleid.

Het programma jeugdparticipatie dat wij adviseren bestaat uit vijf onderdelen:

1. Een online platform
Internet is de ontmoetingsplaats voor jongeren. Een online platform, gebaseerd op social media,
biedt bij uitstek een podium voor de participatie van jongeren. Een online platform is altijd beschikbaar, voor iedereen bereikbaar en geeft iedereen de gelegenheid om informatie te delen
en mee te praten over onderwerpen die door bezoekers zelf worden aangedragen. Bovendien kan op een (jongeren)website, i.s.m. de Stichting Opvoeden (www.stichtingopvoeden.nl), betrouwbare informatie worden gegeven over onderwerpen die jongeren bezighouden. Daardoor gaan jongeren minder ‘googelen’ om antwoorden te vinden op vragen die ze hebben.

2. Schoolprojecten
Schoolprojecten maken jongeren politiek bewust en bieden jongeren in een vertrouwde, veilige omgeving een podium om van gedachten te wisselen en te discussiëren. Schoolprojecten bieden de gemeente en politiek een laagdrempelige mogelijkheid om ‘face to face’ met een grote groep jongeren in contact te komen.

Schoolprojecten kunnen bestaan uit:
• Jeugddebatten met de politiek.
• Wegwijsdagen in het gemeentehuis.
• (Gast)lessen maatschappijleer, bijvoorbeeld als voorbereiding op een debat.

3. Themagroepen
Themagroepen kunnen omschreven worden als ‘tijdelijke jeugdraden’ rond één onderwerp.
Themagroepen sluiten beter aan op de belangstelling van de jeugd. Dat komt door een aantal specifieke kenmerken, namelijk:

• De opzet is projectmatig met een concreet resultaat.
• De duur en dus de inzet van jongeren is tijdelijk en dus te overzien.
• De groep die meedoet is gemotiveerd, omdat de jongeren rechtstreeks betrokken zijn op het onderwerp/thema.
• De thema’s die aan bod komen worden (in overleg) door jongeren zelf aangedragen.
• Een begeleidingsprogramma (bijvoorbeeld van het jongerenwerk) zorgt voor een concrete en doelgerichte invulling.
• Jongeren hebben zelf de regie in handen.

Het resultaat van een themagroep kan zijn een beleidsadvies, een werkbijeenkomst, een op te zetten project of andere activiteit.

4. Een nieuw Jeugdparlement Dongeradeel
Het nieuwe jeugdparlement adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over alle facetten van het jeugdbeleid. Bijvoorbeeld door beleidsnotities te beoordelen en discussie- en ontmoetingsactiviteiten te organiseren met de politiek.

Het jeugdparlement functioneert zelfstandig, maar voor de benodigde ondersteuning en continuïteit is het van belang om het jeugdparlement onder te brengen bij (een) bestaande organisatie(s). Dat kan bijvoorbeeld bij:

a) De politiek, waarbij alle politieke partijen een politiek talent werven. Iedere partij coacht zijn of haar afgevaardigde.
b) Het jongerenwerk, zorgt voor de werving van jongeren en begeleidt de leden.
c) Het onderwijs, werving vindt plaats in het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld vanuit
projecten maatschappijleer en/of maatschappelijke stage.
d) Dorpsbelangen en wijkraden, besturen werven jongeren voor de jeugdraad.

5. Eenmalige activiteiten
Regelmatig zijn er al (vaak eenmalige) plaatselijke activiteiten over lokale onderwerpen. Het is van
belang deze bestaande initiatieven niet in de weg te zitten maar juist te stimuleren. Denk daarbij aan informatiebijeenkomsten en jeugddebatten. Het jeugdparlement kan, als overkoepelende groep, plaatselijke initiatieven promoten en ondersteunen. Daarnaast kan het jeugdparlement ook enkele malen per jaar een culturele activiteit voor jongeren organiseren, zoals een danceparty of een popconcert.

Hoe willen wij dit doen?

Al deze activiteiten moeten uiteraard goed ondersteund en begeleid worden. Wij denken daarbij aan de inzet van de huidige jongerenwerkers, die nu als ‘mienskipswurkers’ actief zijn, eventueel in samenwerking met een externe partij die ervaring heeft met jeugdparticipatieprojecten. Wanneer daarvoor wordt gekozen, moet deze externe partij op korte termijn worden geworven.

Vervolgens maken de jongerenwerkers c.a. een begroting voor de besteding van het beschikbare budget over de verschillende activiteiten inclusief hun eigen ureninzet. Volgend jaar wordt dit opnieuw bekeken in samenspraak met het nieuwe jeugdparlement.

Wat is het budget?

Gezien de veelheid aan activiteiten en ervaringen elders in de provincie Fryslân denken wij aan een budget van € 50.000,- euro per jaar. Dekking daarvoor vinden wij in het budget voor ondersteunende begeleiding binnen de WMO. Het totale budget daarvoor bedraagt structureel € 155.000,-. Daarvan wordt jaarlijks ca. € 20.000,- verstrekt aan individuele voorzieningen en kleine subsidies. Uit vragen van Dongeradeel Sociaal bleek dat de rest van dit bedrag, ca. € 135.000,-, ‘vrij’ besteedbaar is.

Dongeradeel Sociaal
april 2015

Ten behoeve van dit initiatiefvoorstel hebben wij belangeloos advies gekregen van Rob van der Holst, oud-jongerenwerker in de gemeente Dongeradeel en eigenaar van Van der Holst Coaching. Hij verwees ons naar het programma ‘Jong in de Friese Meren’ uit oktober/november 2013, waarop dit initiatiefvoorstel gebaseerd is. Wij danken hem van harte voor zijn inbreng.

Lees hier het hele initiatiefvoorstel incl. bijlagen