Raadsbrede steun voor onderwijsvisie Dongeradeel Sociaal

  • Berichtcategorie:politiek

In een motie legde Dongeradeel Sociaal tijdens de raad van december haar onderwijsvisie neer. De motie werd op voorhand al gesteund door PvdA, ABD en FNP en kreeg uiteindelijk raadsbrede steun.

Kern van de onderwijsvisie is dat kinderen kwalitatief goed onderwijs moeten kunnen volgen op zo kort mogelijke afstand van huis. Daartoe moeten, wat Dongeradeel Sociaal betreft, het aantal schoollocaties in Dokkum teruggebracht worden om zo scholen in (een cluster van) dorpen overeind te kunnen houden.

Reden om deze visie op papier te zetten was het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs dat na ruim 6 jaar voorbereiding eindelijk aan de raad werd voorgelegd. In dat IHP is, volgens Dongeradeel Sociaal, echter nog nauwelijks sprake is van een stevige gezamenlijke visie op onderwijs en onderwijshuisvesting in onze gemeente.

Ondertussen hebben we wél te maken met krimpende leerlingenaantallen, beperkte ruimte in de budgetten voor onderwijshuisvesting en weinig overige financiële mogelijkheden binnen de gemeentelijke begroting. Een duidelijke visie en goed financieel beleid zijn dus noodzakelijk. Daarbij vindt Dongeradeel Sociaal dat we het niet moeten hebben over opheffingsnormen en minimumleerlingaantallen, maar dat we moeten kijken naar de spreiding van onderwijslocaties. Daardoor is ook een schoollocatie met 30 leerlingen in een dorp of cluster van dorpen mogelijk, wanneer het de enige school in een relatief groot gebied is.

In de motie roept Dongeradeel Sociaal, uiteindelijk dus gesteund door alle raadsfracties, het college op om aan de hand van de motie en in samenspraak met de betrokken scholen tot een steviger gezamenlijke visie op onderwijs en onderwijshuisvesting in de gemeente te komen.

Het belang van het kind moet daarbij voorop staan en er moet gezorgd worden voor een goede spreiding van schoollocaties met goede onderwijsfaciliteiten. Vanwege die spreiding hoeft er, wat Dongeradeel Sociaal betreft, op voorhand niet uitgegaan te worden van bestaande schoollocaties, maar moet ook gekeken worden naar het bouwen van nieuwe scholen in een cluster van dorpen, als daarmee de afstanden voor schoolgaande kinderen relatief beperkt blijven. Op voorspraak van de ChristenUnie werd aan de motie toegevoegd dat er bij dit alles ook oog moet zijn voor de identiteit van een school.