Dodenherdenking in Westergeest

  • Berichtcategorie:politiek

Door Wierd Kooistra werden de aanwezigen welkom geheten en hij gaf uitleg over de levenslichtstenen. De 75 levenslichtstenen, die een aantal weken geleden te zien waren bij het monument bij de Soensterdijk, zijn deze avond gelegd door Nynke Emma en Durk Pieter Adema.
Bijkomend detail is dat zij achterkleinkinderen zijn van Heine de Bruin, die bij de Soensterdijk werd herdacht. Wethouder Jouke Douwe de Vries hield een toespraak namens de gemeente Noard-east Fryslân.

Door Marije Adema, kinderburgemeester van Noard-east Fryslân, werd een gedicht voorgedragen. Kinderen van de Triemen en Westergeest hebben kaarsenzakken gemaakt voor de zieken en ouderen uit de beide dorpen en ook speciale kaarsenzakken voor de herdenking. De kaarsenzakken zijn geplaatst door Willem Beerda en Hidde de Boer namens de kinderen van CBS de Bining. De krans namens plaatselijk belang werd gelegd door Jitske Schotanus en Aukje Lisanne Beerda. Durk Bijlstra speelde de taptoe en het Wilhelmus vanuit de kerktoren.

Vanwege deze periode is de dodenherdenking op een andere wijze uitgevoerd. Om de 1,5 meter afstand te bewaren en toch de herdenking uit te voeren is alles in 2 momenten opgedeeld. De kinderen die de handelingen uitvoeren zijn kinderen van bestuursleden plaatselijk belang. Ze zijn uitgekozen omdat we uit eigen gezin niet de 1,5 meter afstand hoefden te houden.

Toespraak wethouder Jouke Douwe de Vries
Oars as oare jierren binne wy hjir hjoed mar mei in lyts selskip. En dat hat fansels alles te krijen mei it Coronafirus en de bysûndere sitewaasje dêr’t wy yn sitte. En dat krekt yn it jier dat wy fiere dat de Twadde Wrâldoarloch 75 jier lyn beëinnige waard en dat wy sûnt dy tiid yn frijheid libje meie.
Mar just dêrom is it wichtich dat wy ek no, ûndanks de Coronakrisis, de minsken betinke dy’t harren libben jûn hawwe foar ús frijheid. En dan steane wy net allinne stil by de slachtoffers fan de Twadde Wrâldoarloch, mar ek de slachtoffers fan de oarlogen en fredesmissys nei de tiid. Guon fan harren lizze hjir yn Westergeast te hôf.
Sa is hjir op 12 oktober 1941 in bommewerper delsketten. Alle seis bemanningsleden, allegear jonge mannen noch, kamen dêrby om it libben en binne hjir te hôf brocht.
Yn it kader van 75 jaar frijheid lizze hjir no 75 stiennen ôfkomstig fan it gemeentlik fersetsmonumint oan de Soensterdyk by Kollumerpomp wêr ûnderoare LEVENSLICHT (LIBBENSLJOCHT) te sjen wie. Dizze stiennen binne hjir dellein troch Nynke Emma en Durk Pieter Adema. Dit binne guon fan de oerpakesizzers fan Heine de Bruin dy’t sneuvele is yn e buert fan de Soensterdyk. Mei foar him is it fersetsmonumint oprjochte.

KEARSSEKKEN
De kearssekken dy’t by de grêven stean binne makke troch de skoallebern fan basisskoalle De Bining. Net allinne foar de âldere en sike minsken út Westergeast en fan De Trieme binne dizzen makke, mar ek foar ferstoane minsken hjir op it tsjerkhôf wêr ûnder de sneuvele soldaten dy’t hjir betocht wurde. Dizze kearssekken binne hjir pleatst troch Willem Beerda en Hidde de Boer.

Bron: RTV NOF