Wethouder Jouke Douwe de Vries maakt ruimte voor muziek

  • Berichtcategorie:politiek

DOKKUM – Wethouder Jouke Douwe de Vries, maakt sinds afgelopen jaar weer meer tijd voor muziek. Samen met de wethouder die inmiddels een forse portefeuille heeft:  financiën, welzijn, sociaal domein en onderwijs, kijken we terug op 2023. “It wie wol in drok jier, ja. Dat komt ek omdat wy as gemeente in hiel soad ambysjes hawwe, mar ek omdat ik yn mear ‘gremia’ reitsje as bygelyks foarsitter fan de Fryske Preventie Aanpak. Dat fyn ik ek hartstikke moai om te dwaan”, vertelt de Vries. 

Naast het wethouderschap in Noardeast-Fryslân is de Vries ook druk aan de muzikale weg aan het timmeren. “Romte meitsje foar ien fan myn allergrutse hobby’s, musyk, fyn ik echt hiel moai. Ik haw yn de ôfrûne tsientallen jierren sa’n soad musyk opnommen. Ofrûne simmer tocht ik, dêr moat ik wer mei oan ‘e slach. Ik haw sa’n 40 musyknûmmers remastered op ‘e kompjûter. Dêrneist haw ik ek twa nije nûmmers útbrocht”, vertelt de wethouder.

De meeste muziekideeën van de Vries ontstaan achter de piano in de woonkamer, waar hij ook veel uit de losse pols speelt. “Sa no en dan hearre je in deuntsje en dan tinke je, ja dit is it! Sa ûntstiet dat faaks wol.” Inmiddels heeft de muzikant ook zijn eigen Spotify en maakte hij voor de afgelopen kerstdagen zelfs twee speciale kerstnummers. “Ik wol dit gewoan echt as hobby hâlde. At ik sa no en dan mar eefkes yn de studio wêze kin, dat is al fantastysk”, besluit de wethouder.

Tekst en foto: RTV NOF | Ben de Jager