Lessen uit Zweden

  • Berichtcategorie:politiek

Wat kunnen wij leren van de zorg in Zweden? Met die vraag bracht ik vorige week samen met (zorg)bestuurders uit heel Nederland een bezoek aan Stockholm.

Net als in Nederland is de zorg in Zweden van zeer hoge kwaliteit. In Zweden wordt de zorg echter volledig door de overheid gefinancierd. Keerzijde is dat de belastingen hoog zijn en dat er nauwelijks prikkels zijn voor burgers om van minder (dure) zorg gebruik te maken. Gevolg is dat ook Zweden te maken heeft met sterk stijgende kosten van de zorg.

Eerste les is dan ook dat, hoe ingewikkeld ons stelsel ook is, er ook goede kanten aan het Nederlandse zorgsysteem zitten. Toch blijf ik pleiten voor vereenvoudiging van ons stelsel inclusief de wijze van bekostiging. Volledige overheidsfinanciering van de zorg, zoals in Zweden, zou ik daarbij zeker niet buiten beschouwing willen laten.

Tweede les is dat we de eerstelijnszorg in Nederland nog veel meer samen kunnen brengen. In Zweden is men veel verder met wat ze ‘geïntegreerde zorg’ noemen. Zo zijn er in heel Zweden medische centra, waar huisartsen, verpleegkundigen, kraamverzorgers, fysiotherapeuten, diëtisten, begeleiders en psychologen samenwerken.

Derde les is dat preventie ook in ‘het samen leven’ zit. Op de laatste dag van onze reis bezochten wij een ‘Kollektivhus’, waar mensen samenwonen die wel allemaal hun eigen appartement hebben. Als ze dat willen, kunnen ze samen eten, samen koken en meedoen aan activiteiten. Hier gaat een sterke preventieve werking van uit, omdat mensen niet vereenzamen en actief blijven, maar toen we daarnaar vroegen, bleek men zich dat amper te realiseren.

In Noardeast-Fryslân zou dit ‘samen leven’ op dorps- of wijkniveau kunnen worden georganiseerd door samen te komen in een dorpshuis of wijkcentrum en daar samen te eten, te koken en activiteiten te organiseren. Ik zie het als een mogelijke uitwerking van de gemeenschapsaanpak waar we op dit moment als gemeente aan werken.

Al met al was het een leerzame reis met niet alleen nieuwe inzichten, maar ook veel mooie gesprekken en nieuwe contacten.