Wethouder Jouke Douwe de Vries: ‘Ynsette op previnsje!’

  • Berichtcategorie:politiek

Op het eerste gezicht lijkt wethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân vanuit zijn portefeuille weinig raakvlak te hebben met ondernemers. ,,Mar dochs stribje we samtlike doelen nei as oerheid en bedriuwslibben, foaral as it giet om de sûnens fan minsken en wurknimmers.”

Lees hier de Nederlandse versie

Om de kwaliteit van de zorg de komende jaren op hetzelfde niveau en betaalbaar te houden, moeten er maatregelen worden genomen. Inzetten op preventie is daarbij van groot belang , aldus De Vries, die zorg, welzijn, onderwijs en financiën in zijn portefeuille heeft.

Niet alleen binnen de gemeente Noardeast-Fryslân staat preventie hoog op de agenda, maar ook provinciaal en landelijk heeft het volop de aandacht. In Fryslân werken Friese gemeenten, maar ook werkgeversorganisatie VNO-NCW, het UWV, GGD Fryslân en diverse (zorg)organisaties samen in het bestuurlijke platform van de Friese Preventie Aanpak (FPA), waarvan De Vries voorzitter is, ,,Meiïnoar besykje we fan jongs ôf oan in sûn libben te stimulearjen, we wolle sûnensklachten foarkomme of betiid sinjalearje. In sûne en lokkige Fryske befolking hat ta gefolch dat der minder faak of gau in berop op soarch dien wurdt. It soarget ek foar minder syktefersom binnen bedriuwen. In soad ûndernimmers binne der al mei dwaande, troch mear omtinken te jaan oan ergonomysk wurkjen, it ferminderjen fan wurkstress en it foarkommen fan fysike klachten. Sa stribje we deselde doelstelling nei as oerheid en bedriuwslibben.”

“In sûne en lokkige Fryske befolking hat ta gefolch dat der minder faak of gau in berop op soarch dien wurdt.”

Gezondheid

De overgang maken van zorg naar gezondheid is van groot belang, dat vindt ook de rijksoverheid. Met het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) wordt deze doelstelling onderstreept en van overheidsgeld voorzien. Het belang van een solide sociale basis wordt benadrukt. ,,Soarch en wolwêzen moatte we mear oanelkoar ferbine. Sa is it wichtich om aktiviteiten yn de buert te organisearjen, dat minsken elkoar moetsje en foar elkoar soargje. Koartsein, om it wolwêzen te fersterkjen, iensumheid tsjin te gean en de klam te lizzen op ‘samenredzaamheid’ yn stee fan ‘zelfredzaamheid’. As gemeente kinne we hjiroan bydrage troch goede foarsjenningen te kreëarjen, lykas doarpshuzen, sportakkomodaasjes en kulturele foarsjennings.”

,,We moatte no oan de foarkant ynvestearje yn previnsje, om sa op de lange termyn jild te besparjen,” meent de wethouder, die financieel zwaar weer ziet aankomen voor de gemeenten. ,,Gemeenten krije fan 2026 ôf folle minder jild fan de oerheid. We hawwe hjir as Fryske gemeenten al de needklok oer let rjochting De Haach. It is hjirtroch foar gemeenten dreech om te plannen en mearjierrige ynvestearringen te dwaan. Dêrom hawwe we yn Noardeast-Fryslân besletten om no te ynvestearjen yn saken dy’t letter finansjeel foardiel opsmite. Sa keppelje we soarch en ûnderwiis oanelkoar troch jeugdsoarch safolle mooglik op skoallen oan te bieden. Dit is goedkeaper as individuele soarchtrajekten oan te bieden.”

Bouw

In het onderwijs – een ander onderdeel van De Vries zijn portefeuille – gaat het vooral om onderwijshuisvesting. ,,We wurkje dêrby gear mei bouûndernimmers. Ek sjogge we nei mooglikheden foar yndustriële en fleksibele bou om sa de kosten leger te hâlden. Dat kin ek, om’t in skoalle nei 40 jier faak oan fernijing ta is en net hûnderten jierren hoecht te stean. Ek al kin dat mei yndustriële bou hjoeddedei ek prima.”

De scholieren zijn de toekomstige arbeidskrachten. Samen met Dokwurk en Wurkstart wordt geprobeerd om een goede aansluiting op de arbeidsmarkt te realiseren. ,,We binne no bygelyks dwaande mei in Jongerenpunt. Sa besykje we jongeren dy’t wat ekstra stipe noadich hawwe, de stap nei de arbeidsmerk goed meitsje te litte. Sa blykt dat der fan myn portfúlje út dochs ferskate raakflakken binne mei ûndernimmers.”

Bron: Ondernemend Netwerk Noordoost

Foto: Marit Anker